Dyrektorzy placówek szkolnych i oświatowych zobligowani są do przeprowadzania rokrocznie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji wewnętrznej. Wspólnie z całą kadrą pedagogów analizują i badają wyniki działalności placówki. Po co to wszystko? Do jakiego celu służy cały ten proces nadzoru?

Ciągle w ruchu

Szkoła jest miejscem, które ciągle się przekształca, zmienia swój profil i formę współpracy z uczniami i rodzicami. W przeciwnym wypadku zamieniłoby się w skansen nikomu nieprzydatny. Nadanie kierunku rozwoju szkoły jest zadaniem dyrekcji. Stąd tak wnikliwy nadzór pedagogiczny pracy wszystkich nauczycieli i kadry dodatkowej, bibliotekarzy, psychologów szkolnych, administracji.

Analiza wyników nauczania pozwala dostrzec słabe strony pedagogiczne

Na pytanie „jak poprawić efektywność nauczania?” szuka się odpowiedzi poprzez rozmowy z nauczycielami, z uczniami, poprzez ankiety skierowane do rodziców i do uczniów, w końcu poprzez działania doszkalające kadrę nauczycielską.

Nadzór pedagogiczny obejmuje kontrolę nad realizacją programu nauczania, wnikliwą analizę dokumentacji prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, analizę sprawozdań z zajęć pozalekcyjnych oraz wiele, wile innych aspektów z życia szkoły. Częste zebrania nauczycieli z dyrekcją szkoły są koniecznością, biorąc pod uwagę ogrom spraw i sytuacji rodzących się na terenie szkoły.

W sprawowaniu wewnętrznego nadzoru pedagogicznego batutę dzierży nie tylko sam dyrektor placówki, choć jest osobą najbardziej odpowiedzialną. Wspomaga go Rada Pedagogiczna i rada Rodziców.