Czasami wydaje nam się, że wykonywana przez nas praca jest nudna, nie przynosi nam już satysfakcji zawodowej, nie rozwijamy się. Jest po prostu zwykłą, szarą codziennością bez jakiejkolwiek przyszłości. Podejmujemy wtedy decyzję o odejściu z pracy.

Mogą być również inne uzasadnienia dla takiej właśnie decyzji, np. dotychczas pracowaliśmy nie w swoim zawodzie a teraz chcemy podjąć nowe wyzwanie i do niego powrócić lub po prostu dotychczasowa praca była nieopłacalna i chcemy ją zmienić na lepszą. Powodów można mnożyć wiele, ale nie zmienia to faktu, że chcemy zwolnić się z dotychczas wykonywanych obowiązków zawodowych. Jak odejść z pracy, aby było to zgodne z prawem

Wypowiedzenie o pracę

Po pierwsze należy pracodawcy złożyć pisemne wypowiedzenie umowy o pracę. Długość okresów wypowiedzenia, możliwość ich przedłużania oraz skracania reguluje bardzo szczegółowo kodeks pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę to nic innego jak oświadczenie pracownika, bądź pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Pracownik lub pracodawca otrzymując wypowiedzenie powinien potwierdzić jego odbiór drugiej stronie.

Umowa o pracę a wypowiedzenie

Jednak nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć np. umowy na czas określony oraz umowy na czas wykonywania określonej pracy, co do zasady wypowiedziane być nie mogą. Istnieje natomiast możliwość aby pracodawca i pracownik, zawierając umowę na czas określony, na okres przekraczający 6 miesięcy, przewidzieli dopuszczalność jej wypowiedzenia z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Nie ma możliwości zawarcia klauzuli dopuszczającej wypowiedzenie umowy na czas wykonywania określonej pracy.

Długości okresów wypowiedzenia

Jak już wspomniano długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę określa kodeks pracy w zależności od rodzaju zawartej umowy oraz czasu trwania umowy o pracę.

Okresy wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynoszą 3 dni, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie oraz 2 tygodnie, jeżeli umowa na czas próbny została zawarta na 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi 3 dni, bez względu na długość trwania samej umowy.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy to wynosi on 2 tygodnie, jeżeli zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy to obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia; jeżeli zaś zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata – to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Przy tego rodzaju umowie wypowiedzenia mogą zostać przedłużone, np. w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. W takich przypadkach strony mogą przedłużyć okresy wypowiedzenia z 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia na miesięczny oraz z miesięcznego do dwumiesięcznego.

Może się jednak zdarzyć, że okres wypowiedzenia umowy może być krótszy aniżeli wynika to z w/w zasad. Stanie się tak jeśli wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony następuje w wyniku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracownika. Okres 3 miesięczny wypowiedzenia może zostać skrócony do jednego miesiąca. W takim przypadku jednak pracownik ma prawo do odszkodowania za pozostałą część okresu wypowiedzenia oraz pozostały czas dwóch miesięcy wlicza mu się do okresu zatrudnienia pod warunkiem, iż pozostawał on w tym okresie bez pracy.

Kiedy złożyć wypowiedzenie?

Zgodnie z kodeksem pracy, terminy wypowiedzenia wyrażone w miesiącach kończą się w ostatnim dniu miesiąca a wyrażone w tygodniach, w sobotę.

Ważne!

Jeżeli wypowiedzenie zostało złożone przez pracodawcę, pracownik w okresie wypowiedzenia wynoszącym nie mniej niż 2 tygodnie ma prawo do płatnego zwolnienia na poszukiwanie pracy w wymiarze 2 dni roboczych, jeżeli wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie albo 1 miesiąc oraz 3 dni roboczych w razie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.