Realizując zadania dydaktyczne, nauczyciele mają do dyspozycji wiele pomocy i narzędzi. Bez nich trudno byłoby im sprawnie zorganizować wszystkie lekcje, kontrolować postępy swoich podopiecznych czy zaplanować pracę na cały rok szkolny. Do takich przydatnych w pracy nauczyciela niemal każdego przedmiotu instrumentów należy arkusz obserwacji lekcji.

Przydaje się dyrektorom

Co to takiego? W największym skrócie można stwierdzić, że arkusz obserwacyjny to druk służący pedagogom, dydaktykom, dyrektorom do sporządzania notatek z zajęć. W formularzu znajdują się też wytyczne, które nauczyciel powinien wykonać podczas każdej lekcji.

Posługiwanie się arkuszem obserwacyjnym ma zasadniczo trzy funkcje

Po pierwsze, narzędzie to ułatwia zbieranie danych i ich analizę. Po drugie, arkusz jest udokumentowanym zbiorem spostrzeżeń opiekuna z lekcji. Po trzecie, dzięki formularzowi nauczyciel może podczas zajęć skupić się na tym, co naprawdę istotne.

Arkusz obserwacyjny pozwala nauczycielowi hospitującemu (obserwującemu) prowadzić obserwacje różnego typu: konsultacyjno-doradcze, lustrzane, kontrolno-oceniające, diagnozujące.

Formularz, który stanowi jedno z narzędzi wykonywania nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów i wysłanników kuratoriów, ma zwykle format A3 i składa się z czterech stron.